Radarwerk draagt vertrouwen hoog in het vaandel en zo ook jouw privacy. Wij gaan op een veilige en vertrouwelijke manier om met de persoonsgegevens die worden verzameld van alle jobstudenten, sollicitanten, tijdelijke werkkrachten, freelancers, …  en onze klanten. 

Deze Privacy Policy omschrijft welke persoonsgegevens wij van jullie verwerken, op welke basis wij deze verwerken en waarom we deze verwerken. In dit hoofdstuk wordt ook beschreven welke veiligheidsmaatregelen worden genomen om deze gegevens te beschermen. 

Radarwerk 

Radarwerk is de merknaam van Nakama Productions BVBA, met maatschappelijke zetel te Cogels Osylei 88, 2600 Berchem en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer BE05 43.926.807. Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Nakama Productions verklaart dat zij als verantwoordelijke voor de verwerking de Belgische privacywetgeving naleeft, evenals de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming vanaf haar inwerkingtreding.
Contact Radarwerk: Info@radarwerk.be 

Welke gegevens we verwerken

Wij verzamelen en verwerken verschillende persoonsgegevens van onze werkkrachten. Deze gegevens worden verzameld bij uw inschrijving op onze website of een van onze tools waar wij mee werken. Het gaat over de volgende persoonsgegevens: 

Persoonlijke contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres; Elektronische identificatiegegevens zoals IP-adres, cookies, verbinding momenten; Curriculum vitae, motivatiebrieven, werkgerelateerde attesten en vergunningen,
Informatie voor loonadministratie zoals: uw rijksregisternummer, uw anciënniteit, uw burgerlijke staat, uw bankrekeningnummer, uw gezinssamenstelling, uw geboortedatum en -plaats, uw loon en loonfiches; De naam en contactgegevens van een contactpersoon in geval van nood; De geschiedenis van al uw gepresteerde opdrachten; Beschikbaarheden; Profielfoto; Evaluaties; 

In het geval dat je één van onze klanten of prospects bent, houden wij enkel je persoonlijke contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres bij, samen met uw bedrijfsgegevens zoals BTW nummer en desgevallend bankrekeningnummer. De gegevens kunnen eventueel aangevuld worden met publiek beschikbare informatie van bijvoorbeeld publicaties in de kruispuntbank, graydon, trendstop, teamleader of informatie die beschikbaar is via uw website. 

Waarom verwerken we deze persoonsgegevens en wat is de rechtsgrond voor de verwerking? 

Je persoonlijke en elektronische identificatiegegevens worden verzameld met het oog op het doorlopen van een sollicitatietraject en/of tewerkstelling als rechtsgrond uw voorafgaande toestemming via opt-in op de website. 

Je informatie voor de loonadministratie wordt verzameld met het oog op het uitvoeren van je arbeidsovereenkomst. In voorkomend geval wordt de naam van een contactpersoon verzameld zodat wij in geval van nood een familielid of naaste kunnen contacteren met als rechtsgrond de noodzaak tot bescherming van de vitale belangen van de werknemer. 

Uw cv, motivatiebrief, werkgerelateerde attesten en vergunningen en notities gemaakt tijdens het eerste gesprek evenals evaluatieformulieren worden verwerkt met als doel het doorlopen van het sollicitatietraject en/of tewerkstelling en als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang. 

Foto’s en video’s worden verzameld en verwerkt teneinde deze te kunnen gebruiken voor interne communicatie en voor het doorlopen van het sollicitatietraject en/of tewerkstelling met als rechtsgrond uw voorafgaande toestemming. 

Uw burgerlijke staat en de kinderen ten laste zijn noodzakelijk voor de berekening voor fiscale en sociale doeleinden. 

Informatie over het gebruik van de website en tools, voorkeuren met als doel het doorlopen van het sollicitatietraject en/of tewerkstelling en met als rechtsgrond uw voorafgaande toestemming. 

Foto’s en video’s verzamelt op het terrein worden gebruikt ten einde van marketingdoeleinden. Wij zullen altijd toestemming aan u vragen (via Opt-in) om het gemaakte beeldmateriaal te mogen publiceren en via welke kanalen we dit beeldmateriaal wensen te publiceren. 

Voor contactpersonen bij klanten of prospects houden wij uw gegevens bij die noodzakelijk zijn om de overeenkomst die u met ons sluit op een correcte manier te kunnen uitvoeren. Doordat u een contract sluit met ons dienen wij te beschikken over deze nodige persoonsgegevens om onze dienstverlening, die vervat zit in het contract, te kunnen aanbieden. 

Onder dienstverlening verstaan wij het versturen van informatie in het kader van: uitwisseling voor het project zoals beschreven in het contract, algemene informatie in nieuwsbrieven en dergelijke … 

Duratie van de bewaring van de gegevens 

Als je je reeds 1 jaar niet meer hebt ingelogd op onze tool, zullen we jou toestemming vragen om nog langer in onze database te blijven. Zo kan je nog steeds gecontacteerd worden met betrekking tot beschikbare jobs. 

De persoonsgegevens van werknemers die effectief bij ons gewerkt hebben, worden 5 jaar bijgehouden na het beëindigen van het laatste contract. Na het verstrijken van deze termijn, zal je opnieuw gecontacteerd worden met het verzoek je toestemming te geven indien je nog langer in onze database wenst te blijven. 

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval bijgehouden conform de specifieke wetgeving, alsook verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden, bv. om ons te verdedigen tegen een vordering in rechte.  

UW RECHTEN! 

Toegang en inzage 

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van je persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat wij van je persoonsgegevens maken conform de bepalingen die gelden in de sector. 

Verbetering, verwijdering en beperking 

U bent vrij om je persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ons. Daarnaast heb je steeds het recht om ons te verzoeken je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. 

Je kan je niet verzetten tegen het verwerken van persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze loonadministratie en de gegevens die wij op basis van de wet van je dienen bij te houden en te verwerken. 

Je mag eveneens vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken. 

Verzet 

Je beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van je persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. 

Gegevensoverdracht 

Je beschikt over het recht om jouw persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen en dit conform de bepalingen die gelden in de sector. 

Intrekking van de toestemming 

Voor zover de verwerking gebaseerd is op je voorafgaande toestemming, beschik je over het recht om die toestemming in te trekken. 

Automatische beslissingen en profiling 

De verwerking van je persoonsgegevens bevat geen profiling en u zal door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen. 

Klachten

Indien je het niet eens bent met een beslissing van Radarwerk, heb je het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

Drukpersstraat 35
1000 Brussel,
tel. +32 (0)2 274 48 00
fax +32 (0)2 274 48 35
e-mail: commission@privacycommission.be

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. 

Uitoefenen van uw rechten 

Je kan je rechten uitoefenen door contact op te nemen met ons via info@radarwerk.be .

Doorgifte aan derden 

Om een goede werking te garanderen kunnen bepaalde van de persoonsgegevens die wij van u verwerken, worden doorgegeven aan derden. Het betreft de volgende gegevens: persoonsgegevens (met name jouw naam en gsm-nummer) worden gedeeld met onze klanten in geval u daar op een project zal werken.

Informatie met betrekking tot loonadministratie wordt enerzijds gedeeld met het interimkantoor Easymatch met als doel het uitvoeren van onze contractuele verplichtingen en anderzijds met de bevoegde overheidsinstanties in het kader van onze wettelijke verplichtingen; 

Uw persoonsgegevens worden bijgehouden door de tool Beeple die instaat voor het beschikbaar maken van een veilig en operationeel platform. 

Andere derden verwerken in opdracht van Radarwerk persoonsgegevens om een bepaalde taak uit te voeren. Wij sluiten met al deze organisaties, die handelen als verwerkers, verwerkingsovereenkomsten en stellen alles in het werk opdat zij jouw persoonsgegevens op voldoende wijze technisch en organisatorisch beveiligen. 

Je hebt ten alle tijden recht je te bevragen bij Radarwerk met welke derde partijen Radarwerk werkt, met betrekking tot jouw persoonsgegevens. Dit kan je doen door contact op te nemen met Radarwerk via e-mail op info@radarwerk.be. 

Jouw persoonsgegevens zullen niet verkocht, noch verhuurt, verdeelt of anderszins commercieel ter beschikking gesteld worden aan derden, behalve zoals hiervoor beschreven of met je voorafgaande toestemming. 

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat wij jouw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moeten onthullen. 

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Radarwerk heeft verschillende veiligheidsmaatregelen in plaats die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de toegang door onbevoegden of de kennisgeving per vergissing aan derden van verzamelde persoonsgegevens alsook elke andere niet-toegestane verwerking van deze gegevens te vermijden. 

Technische maatregelen 

 • Wachtwoorden die regelmatig worden aangepast 
 • Werken op beveiligde harde schijven 
 • Gebruik van virusscans, firewalls, … 
 • Toegangsbeveiliging tot gegevens 
 • Geen onbeveiligde harde schijven 
 • Geen onbeveiligde back-ups 
 • Encryptie van gegevens 

Organisatorische maatregelen 

 • Opleiding van werknemers & medewerkers 
 • Policy voor werknemers & medewerkers 
 • Welbepaalde personen hebben toegang 
 • Procedure voor incidentenbeheer 
 • Vertrouwelijkheidsclausules 

Hoe kom je in contact met ons? Mocht je na het lezen van dit document nog met vragen of opmerkingen zitten omtrent uw gegevens, stuur je deze door naar het e-mailadres: info@radarwerk.be en we bezorgen jou zo spoedig mogelijk een antwoord. Via deze weg kun je ook de aanvraag doen om al je gegevens te laten verwijderen.